Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2019)

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met Kreunen Energy.
 2. Voor zover de wederpartij van Kreunen Energy, hierna te noemen: ‘afnemer’, in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere (eigen) algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen en blijven de algemene voorwaarden van Kreunen Energy van toepassing.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kreunen Energy en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Kreunen Energy zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval komt te vervallen.
 2. Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 3. De door Kreunen Energy verstrekte brochures, prijslijsten, offertes en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.
 4. Kreunen Energy behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren en dus af te zien van het sluiten van een overeenkomst.
 5. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Kreunen Energy opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Kreunen Energy haaraanbieding baseert.
 6. Alle aanbiedingen van Kreunen Energy worden gedaan en uitgebracht onder voorbehoud van de beschikbaarheid van materialen zoals zonnepanelen, omvormers, onderconstructies etc.
 7. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts bindend, indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Kreunen Energy en afnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 3: Toekenning subsidie

 1. Indien afnemer een aanvraag wil doen voor een Stimulering Duurzame Energieproductie Subsidie (hierna te noemen: ‘subsidie’), kan hij Kreunen Energy hiertoe machtigen door middel van het door machtigingsformulier. De aanvraag van de subsidie wordt in dat geval zelfstandig door Kreunen Energy ten behoeve van afnemer behandeld. Kreunen Energyis bevoegd ter zake deskundige derden in te schakelen om de subsidie aan te (laten) vragen. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)
 2. Toekenning van een eventuele subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van Kreunen Energy liggen. Kreunen Energy is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van subsidie.
 3. Kreunen Energy kan geen termijn garanderen waarbinnen uitsluitsel over de subsidie is te verwachten. Eventueel door Kreunen Energy genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd.
 4. Indien de subsidie wordt toegekend, dient afnemer zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de subsidie en andere praktische zaken.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot stand door ontvangst door Kreunen Energy van de schriftelijke aanvaarding c.q. ondertekening door afnemer van een aanbieding of offerte van Kreunen Energy, dan wel door schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Kreunen Energy. Onder schriftelijk wordt hier en elders in deze algemene voorwaarden tevens verstaan ‘digitaal’.
 2. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
 3. De omstandigheid dat Kreunen Energy aan afnemer levert en/of aan afnemer heeft geleverd, geeft afnemer geen recht op toekomstige leveranties door Kreunen Energy. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. Kreunen Energyis niet gehouden om voor de weigering om afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven.
 4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door afnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Kreunen Energy tijdens de uitvoering van de overeenkomst naast of boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of verricht.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Kreunen Energy binden Kreunen Energy niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Kreunen Energy en afnemer zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 23 van deze algemene voorwaarden van toepassing is. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)
 4. Kreunen Energy is om haar moverende redenen gerechtigd om zaken, producten en materialen te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, voorgeschreven of geoffreerd. Dit geldt indien en voor zover het wijzigingen betreffen in de te leveren zaken, producten en materialen ten behoeve van de installatie. Dit geldt tevens zolang deze wijzigingen vereist zijn om te kunnen blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Wijzigingen dienen minimaal gelijkwaardig te zijn dan wel een verbetering van de te leveren zaken in te houden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken te wijzigen dan wel uit te breiden, zal Kreunen Energy in onderling overleg met afnemer de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 6: Kwaliteit en omschrijving

 1. Kreunen Energy verbindt zich, met inachtneming van artikel 5 lid 4, jegens afnemer om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
 2. Kreunen Energy verbindt zich jegens afnemer hem zaken te leveren, die: a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; b. kwalitatief gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Kreunen Energy en/of afnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt; c. de prestaties (capaciteit, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
 3. Kreunen Energy staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Kreunen Energy kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 7: Verpakking en verzending

 1. Kreunen Energy verbindt zich jegens afnemer om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Kreunen Energy draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
 2. De goederen zullen door Kreunen Energy bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. Wanneer Kreunen Energy voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde-al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom-ter beschikking heeft doen stellen, is afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Kreunen Energy opgegeven adres, bij gebreke waarvan afnemer aan Kreunen Energy een (vervangende) schadevergoeding verschuldigd is. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)

 

 

Artikel 8: Opslag

 1. Indien om welke reden ook afnemer niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen terwijl deze gereed zijn voor verzending, zal Kreunen Energy, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de afnemer de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij afnemer bezorgd zijn.
 2. Afnemer is verplicht aan Kreunen Energy de opslagkosten volgens het bij Kreunen Energy gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 9: Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 7 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op afnemer overgaan bij aflevering.
 2. De eigendom van de door Kreunen Energy verkochte producten gaat eerst over op afnemer zodra laatst genoemde al hetgeen hij– met betrekking tot de betreffende overeenkomst of eerdere overeenkomsten–aan Kreunen Energy is verschuldigd (prijs, rente en kosten) volledig heeft voldaan.
 3. In het geval derden aanspraak maken op c.q. rechten pretenderen ten aanzien van door Kreunen Energy geleverde maar door afnemer niet betaalde producten, is afnemer verplicht om Kreunen Energy hiervan onmiddellijk maar uiterlijk binnen één dag na bekend worden daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan afnemer aansprakelijk is voor alle door Kreunen Energy als gevolg daarvan te lijden schade.
 4. Indien afnemer tekortschiet in de naleving van zijn (betalings)verplichtingen jegens Kreunen Energy, althans Kreunen Energy goede gronden heeft om aan te namen dat zulks in de nabije toekomst het geval zal zijn, is Kreunen Energy bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen.
 5. Indien er gerede twijfel bij Kreunen Energy bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is Kreunen Energy bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 7 lid 2 uit te stellen, totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door Kreunen Energy door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 6. Voor het geval dat Kreunen Energy haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Kreunen Energy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Kreunen Energy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Als Kreunen Energy op verzoek van afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Kreunen Energy en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij afnemer zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 7 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017) Artikel 10: Aflevering

 1. De opgegeven aflevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nooit te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen.
 2. Ongeacht het bepaalde in artikel 7 lid 1 en 2 geschiedt het transport altijd voor rekening en risico van afnemer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Wanneer de producten zijn afgeleverd bij afnemer, zijn deze geheel voor zijn rekening en risico, ook als Kreunen Energy de eigendom heeft behouden.
 4. Aflevering zal alleen geschieden indien aan de eerste betalingsverplichting van 50% van het totale bedrag van de opdracht is voldaan (conform artikel 16 lid 3).
 5. Indien de producten na het verstrijken van de afleveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen of afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Kreunen Energy zal een factuur ter zake van de aflevering aan afnemer sturen. Afnemer is gehouden deze te voldoen.
 6. Kreunen Energy zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen afleveringstermijn en Kreunen Energy alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld.
 7. De aflevertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Kreunen Energy ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11: Installatie

 1. Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de locatie waar de installatie plaatsvindt en is zich er van bewust dat door de installatie de bestaande bebouwbelasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd. Ter voorkoming van enige schade is het voor afnemer noodzakelijk een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de NEN Normering.
 2. Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie van de locatie waar de installatie plaatsvindt.
 3. Afnemer garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt asbestvrij is.
 4. Afnemer garandeert dat de locatie waar de installatie plaatsvindt vrij is van enige obstakels die de voortgang van de installatie zouden kunnen belemmeren.
 5. De door Kreunen Energy ingeschakelde derden c.q. hulppersonen ten behoeve van de installatie van door Kreunen Energy geleverde producten, baseren zich voor de installatie op de door Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017) Kreunen Energy verrichte visuele inspectie van de locatie waar de producten dienen te worden bevestigd. Indien tijdens de installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie was, zullen Kreunen Energy en afnemer conform artikel 5 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
 6. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden c.q. garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.
 7. Voor wat betreft het tijdstip van installatie is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

 

 Artikel 12: Zorgplicht

 1. Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van Kreunen Energy en haar producten zouden kunnen worden aangetast.

 

Artikel 13: Reclames

 1. Zodra de producten door afnemer zijn ontvangen c.q. bij afnemer zijn geïnstalleerd, dient hij direct vast te stellen of de uiterlijke eigenschappen van de producten in orde zijnen of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht. Indien de uiterlijke kenmerken van de door Kreunen Energy geleverde producten niet in orde zijn of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht, is afnemer gehouden terstond na de aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan Kreunen Energy.
 2. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum c.q. datum van installatie.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzend datum van de facturen.
 4. Reclames dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kreunen Energy in staat is adequaat te reageren.
 5. Bij gebreke van tijdige reclames wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en komen al zijn aanspraken te vervallen.
 6. Reclames ontslaan afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Kreunen Energy. Afnemer kan zich in dat geval niet beroepen op een opschortingsrecht of op verrekening.
 7. Indien reclames door Kreunen Energy gegrond worden bevonden, zal Kreunen Energy(naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
 8. Elk recht van reclame en daaruit voortvloeiende aanspraken vervallen bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)

 

Artikel 14: Overmacht

 1. De in artikel 10 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Kreunen Energy door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Kreunen Energy is sprake, indien zij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Kreunen Energy als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Kreunen Energy ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Kreunen Energy als afnemer bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en wel met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtig te zijn. In dat geval heeft Kreunen Energy slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Kreunen Energy terug te zenden voor rekening en risico van afnemer, indien afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

Artikel 15: Garantie

 1. Kreunen Energy verleent zowel afnemer als afnemers van afnemer garantie met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor de duur zoals vermeld in de overeenkomst. Deze garantie is niet van toepassing als een gebrek of andere onvolkomenheid het gevolg is van het feit dat afnemer of een afnemer van hem de zaken heeft gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt of nalatig is geweest. De garantie op materialen is ten minste 5 jaar.
 2. De garantie op montagewerk is 18 maanden.
 3. De garantie op de correcte werking van de zonnepanelen installatie is 3 jaar.
 4. De aansprakelijkheid van Kreunen Energy is conform artikel 13 lid 7 beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Kreunen Energy. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)
 5. In alle gevallen uitgesloten van garantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de Klant, schade aan (delen van) de Producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en /of het aangebracht hebben van een verandering aan de Producten.

 

Artikel 16: Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer binnen Nederland aangewezen.
 2. De door Kreunen Energy opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
 3. Afnemer betaalt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in twee termijnen, te weten 50% van het totale orderbedrag na bevestiging van de opdracht door Kreunen Energy en de resterende 50% binnen 5 dagen na oplevering of uitvoering van de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen. Afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Prijsstijgingen welke het gevolg zijn van een mogelijk handelsboycot, handelsembargo en overige extreme prijsstijgingen welke buiten de invloedsfeer van Kreunen Energy liggen, komen niet voor rekening Kreunen Energy. Bij dergelijke prijsstijgingen (meer dan 2% boven de actuele prijs van de offerte datum) is Kreunen Energy niet gehouden de gezamenlijk overeengekomen leveringsverplichtingen na te komen. In voorkomend geval is Kreunen Energy gerechtigd de prijsstijging (boven de hiervoor genoemde 2%) aan afnemer door te berekenen.
 5. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een daaropvolgende ingebrekestelling met een extra termijn van één week, is Kreunen Energy bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is afnemer volledig aansprakelijk voor de Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie 2015) 8 door Kreunen Energy geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling.
 6. Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de betreffende factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 7. Alle door Kreunen Energy te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag met een minimum van€ 100,00.
 8. Afnemer, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 8, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)

 

Artikel 17: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kreunen Energy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, juist en tijdig aan Kreunen Energy zijn verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de aanvraag van de eventuele subsidie als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen Kreunen Energy en afnemer.
 2. Kreunen Energy is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Kreunen Energy wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer deugdelijk en tijdig reclameert bij Kreunen Energy, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en Kreunen Energy ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Aansprakelijkheid van Kreunen Energy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Kreunen Energy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en Kreunen Energy is ook niet aansprakelijk voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
 3. Aansprakelijkheid van Kreunen Energy is uitdrukkelijk uitgesloten ten aanzien van schade welke is ontstaan doordat Kreunen Energy is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuist een/of onvolledige gegevens.
 4. Kreunen Energy is niet aansprakelijk indien afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften met betrekking tot de geleverde en/of geïnstalleerde producten.
 5. In het geval een beroep op lid 2 van dit artikel onverhoopt niet kan slagen, zal de aansprakelijkheid van Kreunen Energy in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.

 

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan afnemer geleverde zaken, gegevens en (technische) informatie, blijven berusten bij Kreunen Energy. Kreunen Energy heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze zaken, gegevens en informatie en afnemer heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan. Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)
 2. De door Kreunen Energy aan afnemer afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken, worden eigendom van afnemer en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat afnemer aan zijn financiële verplichtingen jegens Kreunen Energy heeft voldaan.
 3. Het is afnemer niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Kreunen Energy gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kreunen Energy en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Kreunen Energy is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Kreunen Energy vervaardigde zaken is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
 4. Afnemer is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Kreunen Energy, zonder haar tussenkomst en goedkeuring, door derden te laten realiseren, wanneer de overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Kreunen Energy kan worden toegerekend. In dat geval is Kreunen Energy niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens afnemer.
 5. Het gebruiksrecht van afnemer met betrekking tot de door Kreunen Energy ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief.
 6. Afnemer mag de door Kreunen Energy ontwikkelde en geleverde programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd.
 7. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is afnemer verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is afnemer verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan afnemer ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Kreunen Energy is gerechtigd om op haar naam en voor haar rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan.
 9. Indien Kreunen Energy een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent zij om niet aan afnemer een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal afnemer toestemming aan Kreunen Energy vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien zwaarwegende bedrijfsbelangen van Kreunen Energy dit rechtvaardigen.

 

Artikel 20: Ontbinding en opschorting Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie1/2017)

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 kan de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden na een daartoe strekkende schriftelijke Algemene voorwaarden Kreunen Energy(versie 2015) 10 verklaring op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Kreunen Energy door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingenonmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door Kreunen Energy geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 21:

 Opzegging Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, ondanks het bepaalde in artikel 4 lid 3, is Kreunen Energy steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn en zonder opgaaf van redenen op te zeggen. In geen geval is Kreunen Energy tot enige schadevergoeding gehouden.

 

 Artikel 22:

Toepasselijk recht Overeenkomsten gesloten met Kreunen Energy zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), op deze overeenkomsten is uitgesloten. Artikel 23: Geschillen Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt te Larenen op23 December 2016, zijn vanaf deze genoemde datum van krachten vervangt alle voorgaande versie’s.